Партньори

На 25 януари 2021 г. се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерство на икономиката (МИ), чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и „Симтак” ООД.

Съгласно договора Управляващият орган предоставя на бенефициента безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 750 лв. по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за изпълнение на проект „Маркетинг проучване на пазара и мерки за увеличаване на продажбите”. Целта на проекта е чрез проучване на медийния пазар и потенциалната аудитория, да се разшири аудиторията на RNews.bg до 40 000 читатели на месец.

Срокът за изпълнение на този договор е до 25 април.

 

 

 

 

 

 

Желаете да си партнираме? Моля свържете се с нас, за да договорим всичко около нашето бъдещо съвместно сътрудничество:
За връзка с редакцията на RNews.bg:
e-mail: info@rnews.bg